CHENGDU MUST BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD
中药标准样品研制联合实验室

产品中心

PRODUCTS

中文名称 (+)没食子儿茶素 中文别名
英文名 (+)-Gallocatechin 英文别名
分子式
C15H14O7 分子量 306.27 CAS登录号 970-73-0
提取来源
茶叶 化学结构
外观
类白色粉末 970-73-0
NMR,MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 溶于甲醇,DMSO
测定方法 补充中
药典测定方法
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等

▎相关文献:

  点击查看完整文献

▎相关产品:

编号 中文名称 英文名称 CAS登陆号 纯度 规格
A1668 (+)儿茶素 (+)-Catechin 154-23-4 ≥ 98% 20mg/支
A1434 (+)没食子儿茶素 (+)-Gallocatechin 970-73-0 ≥ 98% 20mg/支
A1423 茶黄素-3,3'-双没食子酸酯 Theaflavin digallate 30462-35-2 ≥ 98% 10mg/支
A1422 茶黄素-3'-没食子酸酯 Theaflavin-3'-gallate 28543-07-9 ≥ 98% 10mg/支
A1421 茶黄素-3-没食子酸酯 Theaflavin-3-gallate 30462-34-1 ≥ 98% 10mg/支
A0470 咖啡因 Caffeine 58-08-2 ≥ 98% 20mg/支
A0789 L-茶氨酸 L-Theanine 3081-61-6 ≥ 98% 100 mg/支
A0954 茶黄素 Theaflavin 4670-05-7 ≥98% 20mg/支
A0512 没食子儿茶素 GC; (-)-gallocatechin 3371-27-5 ≥ 98% 20mg/支
A0471 茶碱 Theophylline 58-55-9 ≥ 98% 50mg/支
A0891 儿茶素没食子酸酯 (−)-Catechin gallate 130405-40-2 ≥ 98% 20mg/支
A0162 没食子儿茶素没食子酸酯 (−)-Gallocatechin gallate 4233-96-9 ≥ 98% 20mg/支
A0161 表没食子儿茶素 (−)-Epigallocatechin 970-74-1 ≥ 98% 20 mg/支
A0160 表儿茶素没食子酸酯 (−)-Epicatechin gallate 1257-08-5 ≥ 98% 20mg/支
A0159 表没食子儿茶素没食子酸酯 (−)-Epigallocatechin gallate 989-51-5 ≥ 98% 20mg/支
A0771 表儿茶素 Epicatechin 490-46-0 ≥ 98% 20 mg/支
A0158 (+)-儿茶素 (+)-Catechin hydrate 225937-10-0 ≥ 98% 20mg/支
版权所有:成都曼思特生物科技有限公司 @ Copyright 2011 蜀ICP备11026366号